تبلیغات
مطالب مفید و علمی - اقسام فعل ماضی در فارسی و معادل های آن در عربی

مطالب مفید و علمی - اقسام فعل ماضی در فارسی و معادل های آن در عربی

مؤسسه خیریه محک مؤسسه خیریه محک

آدرس موفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده میدان عمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک ۲۰ ، منزل خوشبختی

||زبان عربی||
نتیجه تصویری برای زبان عربی
<<زمان های زبان عربی>>
ادامه نوشته...
۱-ماضی ساده (مطلق) 2- ماضی نقلی   3- ماضی بعید    4 – ماضی استمراری   5- ماضی التزامی  6- ماضی ملموس ( ناتمام )

    ماضی ساده : یعنی بیان وقوع فعل در زمان گذشته به طور مطلق بدون هیچ محدویتی از جهت دوری و نزدیکی زمان یا تکرار و ملازمت آن به مفهوم هایی چون تردید و آرزو

* روش ساخت ماضی ساده  در زبان فارسی: بن ماضی + شناسه:

                                                  گفتم – گفتی – گفت – گفتیم – گفتید- گفتند

*  روش ساخت ماضی ساده در زبان عربی : ریشه ی فعل + ضمایر متصل فاعلی :

                                                                           خَرَجْتَ – خَرَجْتُم – خَرَجْنا

*ماضی ساده منفی        

  ۱-  (( ما)) نفی + ماضی ساده مثبت :    ما ذَهَبَ:    نرفت

  ۲-(( لم )) + فعل مضارع مجزوم :   لم یَذَهَبْ :  نرفت

ماضی نقلی : فعلی است که در زمان گذشته آغاز شده اما اثرش تا زمان حال باقی است

* روش ساخت ماضی نقلی در زبان فارسی :

 صفت مفعولی + شناسه : رفته ام – رفته ای – رفته است – رفته  ایم – رفته اید – رفته اند

* روش ساخت ماضی نقلی در زبان عربی :

قد + ماضی ساده : قد ذهبتُ : رفته ام – قد ذَهَبتَ : رفته ای – قد ذَ هَبَ : رفته است 

نکته : لازم  به ذکر است که حرف قد پیش از فعل ماضی همیشه معادل ماضی نقلی فارسی نیست  گاه نشانه تاکید فعل و در مواردی نیز (( قد)) بر معنای خاصی دلالت نمی کند :                          قَدَ ذَهَبَ :  ( حتماًَ ، قطعاً ................ رفت )

ماضی نقلی منفی 

1-   لمّا + فعل مضارع مجزوم =            لمّا یَذهَبْ :        نرفته است ( هنوز نرفته است )

2-    لم+ فعل مضارع مجزوم (گاهی ):   لم یَذهَبْ :         نرفته است

3-   لم + فعل مضارع مجزوم + بَعدُ =    لم یَذهَبْ بعدُ :    هنوز نرفته است

توضیح  : ماضی نقلی منفی در عربی معمولاً  با آوردن  (( لمّا)) ی جازمه بر سر فعل مضارع بنا  می شود که تر جمه آن در فارسی همراه با کلمه (( هنوز )) می آید.

نکته۱:(( لمّا یَکتب الدرس)) = هنوز درس را ننوشته است . گاهی نیز ماضی نقلی در عربی با آوردن  (( لم)) بر سر فعل مضارع بنا می شود . یعنی (( لم + مضارع مجزوم )) دو ترجمه دارد : یکی بصورت ماضی نقلی منفی  و دیگر ی به صورت ماضی ساده منفی (( لم یَکتُب الدرس )) درس را ننوشته است – درس را ننوشت .
نکته2 : حرف (( لمّا)) بر سر فعل مضارع به صورت ((هنوز نه)) ترجمه می شود .

 نکته3: حرف لم معنی(( نه)) می دهد

نکته ۴: هر گاه لمّا بر سر فعل ماضی بیاید معنی (( هنگامی که ، زمانی که ، موقعی که )) می دهد که در این صورت اسم زمان است و حرف جزم فعل مضارع نیست – اما اگر لمّا بر سر فعل مضارع بیاید ، حرف جزم فعل مضارع است .

  ماضی بعید (دور) : بیانگر فعلی است که در گذشته دور اتفاق افتاده است .

*روش ساخت ماضی بعید در زبان فارسی : صفت مفعولی + ماضی ساده (بودن) + شناسه : نوشته بودم – نوشته بودی – نوشته بود          نوشته بودیم – نوشته بودید – نوشته بودند

*  روش ساخت ماضی بعید در زبان عربی : کان + قد + فعل ماضی هم صیغه :    

  کنتُ قد ذهَبتُ : رفته بودم           کنتَ قد ذهَبتَ : رفته بودی    کان قد ذهَبَ : رفته بود .

نکته :   در ماضی بعید آوردن (( قد )) الزامی نیست : کان ذَهَبَ : رفته بود.

نکته:  برای منفی کردن ماضی بعید از 2 روش بهر ه می جوییم .    

1-   (( ما)) + کان+ فعل ماضی هم صیغه :      ما کان قد ذَهَبَ :    نرفته بود

2-لم+ مضارع مجزوم کان + قد + فعل ماضی هم صیغه :   لم یکن قد ذَهَبَ:  نرفته بود

 ماضی استمراری : بیانگر  فعلی است که در گذشته به تکرار و استمرار صورت گرفته باشد

* روش  ساخت ماضی استمراری در زبان فارسی :  می ( همی ) + ماضی ساده :      می رفتم  می رفتی می رفت     می رفتیم می رفتید می رفتند

*   روش ساخت ماضی استمراری در زبان عربی : فعل کمکی کان + فعل مضارع هم صیغه : کنت ُ أذهَبُ : می رفتم               کُنتَ تذهَبُ : می رفتی

نکته : ماضی استمراری را چگونه منفی کنیم ؟

1- (( ما )) + ماضی کان + فعل مضارع هم صیغه = ما کنتُ اَ ذهَبُ = نمی رفتم

2- کان + لا+ مضارع = کنت ُ لا أذهَبُ:  نمی رفتم

3-لم + مضارع مجزوم + فعل مضارع هم صیغه :  لم أکُن أذهَبُ : نمی رفتم

ماضی التزامی : برای بیان وقوع فعل در زمان گذشته با شک و تردید و آرزو و دریغ ... بکار می رود .

* روش ساخت ماضی التزامی در زبان فارسی : صفت مفعولی + مضارع ساده (( باشیدن)+ شناسه : خورده باشم ، خورده باشی – خورده باشد ....

*روش ساخت ماضی التزامی در زبان عربی : 1- اِنْ (لَیْتَ- لَعلَّ) اَردتُ اَن:       مِن الممکن اَن ...+ مضارع کان + قد + قعل ماضی هم صیغه :  إنْ تکونوا قد ذهبتم = اگر رفته باشید

لعلَّه یکونُ قد اِشْتَری : شاید خریده باشد

لیتهم یکو نونَ قد علموا : شاید دانسته باشند

أردتُ أن أکونَ قد طَرَقتُ الباب َ: خواستم  در را زده باشم

مِنَ الممکنِ  أن تکونَ قد إنتشرت : ممکن است منتشر شده باشد .

2-  لَعَلَّ قد + ماضی : لَعَلَّ قد کتبتُم : شاید نوشته باشید .

ماضی ملموس ( نا تمام ): فعلی است که دلالت بر انجام کاری دارد که مقارن با آن کاری دیگری نیز اتفاق می افتد .

* روش ساخت ماضی  ملموس در زبان فارسی : ماضی ساده (( داشتن )) + ماضی  استمراری : داشتم می رفتم – داشتی می رفتی – داشت می رفت و...

* روش ساخت ماضی ملموس در زبان عربی : بینما یا فیما بر سر ماضی استمراری :

بینما کنتُ أذهبُ / فیما کنتُ أذهبُ = در حالی که داشتم می رفتم .

اقسام فعل مضارع در عربی و معادلهای آن در فارسی

1-  مضارع مرفوع : داشتن یکی از حروف مضارع (أ-ت-ی –ن) در اول فعل و مرفوع بودن آخر فعل یعنی ضمه –ُ داشتن یا نون (نِ- نَ) داشتن در آخر فعل ، فعل مضارع مرفوع را تشکیل می دهد  که در زبان فارسی به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود .

نتیجه: مضارع مرفوع در عربی = مضارع اخباری در فارسی = أذهبُ : می روم  یَذهبونَ : می روند.

*مضارع  اخباری : فعلی است که وقوع آن در زمان حال قطعی است .

* روش ساخت مضارع اخباری در زبان فارسی : می + بن مضارع + شناسه :

می نویسم – می نویسی – می نویسد – می نویسیم – می نویسید – می نویسند

* مضارع مرفوع را چگونه منفی کنیم ؟ مضارع مرفوع را بواسطه ((لا)) نافیة و گاهی بواسطه ((ما)) ی نافیه منفی می کنیم که به آن مضارع  منفی می گوییم و معادل مضارع اخباری منفی در فارسی ترجمه می کنیم .

*   مضارع منفی = مضارع اخباری منفی = لا یَذهَبُ = نمی رود     ما یذهبُ= نمی رود

توجه : لای نافیه مخصوص منفی کردن  فعل مضارع و ما ی نافیه مخصوص منفی کردن فعل ماضی است اما گاهی (( ما)) ی نافیه بر سر فعل مضارع می آید و آن را منفی می کند .

2-   مضارع مستقْبل یا آینده : بر انجام عملی در آینده دلالت دارد .

* روش ساخت مضارع مُستقبل در زبان فارسی : فعل کمکی خواه + شناسه + فعل ماضی مورد نظر : خواهم رفت  - خواهی رفت – خواهد رفت – خواهیم رفت – خواهید رفت – خواهند رفت

*روش ساخت مضارع مستقبل مثبت در زبان عربی : سَ یا سوفَ + فعل مضارع مرفوع = سَیذهَبُ = خواهد رفت ( بزودی خواهد رفت  )    سوفَ یَذهَبُ = خواهد رفت (بزودی خواهد رفت ) – سوف ینجحُ علیٌّ فی الامتحان : علی در امتحان قبول خواهد شد

نکته : سوف برای آینده دور به کار می رود اما (( سَ) برای آینده نزدیک به کار می رود  . لذا در ترجمه سَوفَ از لفظ ((بزودی)) استفاده نمی کنیم

نکته: جواب شرط به صورت مضارع اخباری یا مضارع  مُستقبل ترجمه می شود : اِن تنصروا للهَ ینصرْکم : اگر خدا را یاری کنید او شمارا یاری خواهد کرد  (یاری می کند )

نکته : استفاده از قیودی چون (( غداً – الاسبوع المُقبل،العام المُقبل و...) همراه فعل مضارع  به جمله معنای مُستقبل می بخشد :  یذهبُ  علیٌّ  غداً :   علی  فردا  خواهد  رفت

*  روش ساخت مضارع مستقبل منفی در زبان عربی : لن + فعل مضارع منصوب = لَن یذهَبَ : هرگز نخواهد رفت

*لن یدخلوا فی الجنّة        =         (( هر گز )) به بهشت داخل نخواهند شد

لن تنجحوا فی الا متحان =          (( هرگز)) در امتحان موفق نخواهید شد

 توجه: معنی لَنْ ((هرگز نه))  می باشد .

3- مضارع التزامی : بر وقوع فعلی همراه با شک و تردید و تمنا و لزوم ........ دلالت می کند اما وقوع آن مانند مضارع اخباری حتمی نیست.

موارد مضارع التزامی ( مثبت)

1-   حروف نصب ( اَن- کَی( لِکَی) – حتَّی – لـ ِ + مضارع منصوب به صورت مضارع التزامی مثبت ترجمه می شود : اَن تذهَبَ : تا اینکه بروی

2-    قد + مضارع مرفوع = قد أذهبُ : شاید بروم            قد تَذهَبُ : شاید بروی

3-   لام امر ((لـِ)) + مضارع      غائب و متکلم:    لِیَذهبْ = باید برود      لأذهَبْ = باید بروم

4-   فعل شرط معادل مضارع التزامی ترجمه می شود ( اگر چه ماضی باشد )

 اِنْ تَدرسْ تنجَح ْ :  اگر درس بخوانی  قبول می شوی

5-   فعل مضارع در جواب طلب معادل مضارع التزامی مثبت ترجمه می شود : لا تتکاسَلْ تَفزْ : تنبلی مکن تا  رستگار بشوی.

نکته 1:   حرف ناصبه (( لَن)) همراه فعل مضارع ،معنای فعل مضارع را به مُستقبل منفی  تبدیل می کند بر عکس دیگر حروف ناصبه که معنی مثبت دارند -  لنَ یتکاسَلَ : هرگز تنبلی نخواهد کرد.

نکته 2: در ترجمه لام امر (( لـِ)) همراه با شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم از لفظ  (( باید )) استفاده می شود . مانند : لِیَکَتُبْ  : باید بنویسد . 

·  مضارع التزامی منفی : ترکیب ((لا)) ی ناهیه با شش صیغه  مضارع غائب و دو صیغه متکلِّم در ترجمه معادل مضارع التزامی منفی خواهد بود : لا یَکذبْ: دروغ نگوید (نباید دروغ بگوید )

·  مضارع مستمر (ملموس) : تداوم عملی را در زمان حال بیان می کند .

· روش ساخت مضارع  مستمر  در زبان فارسی : ( فعل دارم + مضارع اخباری )    دارم می روم – داری می روی – دارد می رود

·   روش ساخت مضارع مستمر(ملموس)  در زبان عربی :

1-   لـَ + فعل مضارع = لَأذهبُ = دارم می روم – لَیستَمعونَ: دارند گوش می دهند

2-    فعل مضارع (( کان)) قبل از مضارع مرفوع = یکونُ محمدٌ یَکتبُ = محمد دارد می نویسد

                     أکونُ أذهبُ= دارم می روم         تکونُ تذهبُ =  داری می روی  

امر منفی : تر کیب (( لای )) ی ناهیه همراه با شش صیغه مضارع مخاطب در ترجمه فارسی معادل امر منفی خواهد بود :   

لاتکذب ْ= دروغ نگو        -       لا تقربا هذه الشجرة  = به این درخت نزدیک نشوید .

              امر منفی                                                                             امر منفی 

شنبه 15 آبان 1395 - 05:42 ب.ظ
نویسنده :
ادامه مطلب
نظرات
imvu hack در تاریخ سه شنبه 15 اسفند 1396 11:35 ب.ظ گفته:
سلام من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این مقاله واقعا به خوبی نوشته شده است.
من مطمئنم که آن را نشانه گذاری کرده ام و دوباره به خواندن اطلاعات مفید شما خواهم پرداخت.
از پستتان ممنونم. قطعا باز خواهم گشت.
tokens chaturbate hack در تاریخ دوشنبه 14 اسفند 1396 10:19 ب.ظ گفته:
چطوری این پست نمی تواند خیلی بهتر نوشته شود! به دنبال
در این مقاله من همسایه قبلیام را یادآوری میکنم! او همیشه
در این مورد موعظه کرد. من این اطلاعات را به او می فرستم
مطمئنا او قصد دارد یک خواندن عالی داشته باشد. با تشکر برای به اشتراک گذاری!
cs go skins free cheats در تاریخ چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:05 ق.ظ گفته:
بخش جذاب از محتوا. من فقط بر روی وب سایت شما و در پایتخت یونایتد اعتراض کردم که ادعا می کنم که من هستم
در واقع حساب پست های وبلاگ شما را دوست داشتم. هرکسی
راه من به افزایش شما و حتی من شما را به دست آورید
دسترسی سریع به سرعت
dispensary در تاریخ دوشنبه 7 اسفند 1396 07:49 ب.ظ گفته:
برنامه نویس من در تلاش است تا من را متقاعد کند که از. PHP پیروی کند.
من همیشه به خاطر هزینه ها این ایده را دوست داشتم.
اما او هرگز تلاش نمیکند. من در حدود یک سال از وردپرس در وب سایت های مختلف استفاده کرده ام و از تغییر در پلت فرم دیگر نگران هستم.
من چیزهای زیادی در مورد blogengine.net شنیده ام. آیا راهی وجود دارد؟
می تواند تمام محتوای وردپرس من را در آن وارد کند؟
هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد
hero sky epic guild wars cheats در تاریخ دوشنبه 7 اسفند 1396 01:10 ق.ظ گفته:
پس از بررسی برخی از پست های وبلاگ در صفحه وب خود، من واقعا دوست دارم راه خود را از وبلاگ نویسی.
من کتاب آن را به لیست وب سایت من نشان می دهد و خواهد شد
به زودی چک کنید لطفا وب سایت من را نیز بررسی کنید و نظرات خود را به من بگویید.
cam4 token generator 2016 no survey در تاریخ سه شنبه 17 بهمن 1396 01:03 ب.ظ گفته:
به سادگی می خواهم بگویم که مقاله شما شگفت آور است.

شفافیت ارسالی شما فقط سرد است و می توانم فکر کنم شما در این مورد آگاه هستید
موضوع. خب با اجازه شما اجازه دهید به کلاچ برگردم
خوراک خود را به ماندن با رسم کردن پست نزدیک به روز رسانی.

با تشکر از شما یک میلیون و لطفا کار لذت بخش را ادامه دهید.
http://romainegaar.jimdo.com در تاریخ سه شنبه 17 مرداد 1396 07:00 ق.ظ گفته:
Very energetic article, I enjoyed that a lot.
Will there be a part 2?
Kami در تاریخ دوشنبه 16 مرداد 1396 09:08 ب.ظ گفته:
Why users still use to read news papers when in this technological globe
all is accessible on web?
How long do you grow during puberty? در تاریخ جمعه 13 مرداد 1396 11:50 ق.ظ گفته:
Greetings from Los angeles! I'm bored to tears
at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
I really like the information you present here and can't
wait to take a look when I get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good blog!
BHW در تاریخ چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:50 ق.ظ گفته:
I am really thankful to the holder of this website
who has shared this fantastic article at at this
time.
manicure در تاریخ سه شنبه 22 فروردین 1396 07:18 ق.ظ گفته:
It's very effortless to find out any topic on web
as compared to books, as I found this article at this web page.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر